Hoe word je een Koninklijke sportclub?

Hoe word je een Koninklijke sportclub?

Verschillende sportclubs hebben de vermelding 'Koninklijke' in hun naam.
Wie komt in aanmerking voor de titel van Koninklijke vereniging en hoe vraag je die titel aan?

Brevet Koninklijke Maatschappij

Als jouw vereniging minstens 50 jaar bestaat, kun je een aanvraag indienen om een Koninklijke vereniging (officieel 'Koninklijke Maatschappij') te worden.

Daarvoor stuur je een brief naar de kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning, Hertogstraat 2, 1000 Brussel (tel. 02/551.20.20).

Voeg bij de brief volgende documenten:

 • De juiste benaming van de vereniging/groepering.
 • Afschrift van de statuten of van het huishoudelijk reglement als er geen statuten bestaan.
 • De doelstellingen.
 • Het adres van de zetel.
 • Activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar.
 • De toekomstige projectenledenlijsten en de structuur en het organogram.
 • Eventueel de lijst van de ereleden.
 • Officieel bewijs van de stichtingsdatum (maand en jaar) (indien niet in de statuten vermeld: via gedateerde krantenknipsel)
 • Gedetailleerde financiële situatie van de vereniging met onder andere de jaarlijkse rekeningen van de laatste vijf jaar.
 • Foor federaties waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij ze eventueel aangesloten is, graag vermelding van: de naam en voornaam van de voorzitter van de federatie met ook vermelding van het adres en telefoonnummer van de zetel van de federatie.
 • Een brief van de burgemeester (waar de zetel van de vereniging gevestigd is) waarin hij meedeelt dat de vereniging de gunst waardig is om de titel 'Koninklijke' te dragen.

Hoe verloopt de procedure?

De kabinetschef van de Koning vraagt aan de gouverneur van de betrokken provincie of uw vereniging het waardig is de titel van Koninklijke Maatschappij te krijgen. De provinciale administratie doet daarvoor het nodige administratieve werk. Als het onderzoek gunstig is, dan verleent de Koning de titel en stelt zijn kabinetschef het brevet op.
Het provinciebestuur wordt daarvan verwittigd en organiseert een plechtigheid waarop het brevet u officieel overhandigd wordt.