Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen en verkopen vanwege vzw Vlaamse Zwemfederatie aan zwemsportclubs en andere klanten, en regelen de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper die een bestelling plaatst.

Gegevens van de verkoper :

Vlaamse Zwemfederatie vzw

Burg. Maenhautstraat 100 - 102
9820 Merelbeke

Telefoon: 09 220 53 87
info@zwemfed.be
BE 0417.958.944

RPR Gent - afdeling Gent

De medecontractant erkent, door het loutere feit van een bestelling of aankoop uit te voeren, kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Totstandkoming van de verkoop en prijzen

De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij (begin van) uitvoering.

Bepaalde diensten of producten van de vzw Vlaamse Zwemfederatie zijn betalend. In dat geval staat de kostprijs vermeld voor leden en niet-leden. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en verzendingskosten (tenzij anders vermeld).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Als er meer interesse is dan plaatsen om deel te nemen, krijgen leden voorrang op niet-leden om deel te nemen.

Betalingsvoorwaarden

De koper heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • Online via bankkaart
  • Online via kredietkaart
  • Via overschrijving

Zodra je een betalingsopdracht krijgt m.b.t. een dienst/product van de vzw Vlaamse Zwemfederatie, moet de betaling gebeuren binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht. Behoudens anders uitdrukkelijk bepaald, bedraagt deze betalingstermijn dertig (30) dagen.

Vragen of opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden aan info@zwemfed.be.

Indien de betaling niet tijdig gebeurt, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest berekend worden van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag. Bovendien worden volgende herinneringskosten in rekening gebracht:

  • 1ste herinnering wordt verstuurd zonder extra kosten
  • 2de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost boven op het origineel factuurbedrag van € 5
  • 3de herinnering wordt verstuurd met een herinneringskost boven op het origineel factuurbedrag van € 10
  • Alle bijkomende herinneringen hierna worden aangetekend verstuurd met een extra herinneringskost van € 10 per herinnering.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de koper, de exclusieve eigendom van de Vlaamse Zwemfederatie.

Levering

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald (vb. levering op een email adres), zullen bestelde producten zo spoedig mogelijk geleverd worden op het aangegeven adres in België en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de orderbevestiging en voor zover de betaling volledig is. Vertraging bij de levering kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de overeenkomst, noch de betaling van een schadevergoeding, met zich meebrengen. Indien het niet mogelijk is om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht.

De bestelde producten worden geleverd op risico van de koper. Klachten of bezwaren m.b.t. gedane leveringen dienen, om met geldigheid onderzocht te kunnen worden, schriftelijk en aangetekend gedaan binnen de acht (8) dagen na de levering of, in geval van verborgen gebreken, binnen de acht (8) dagen na de ontdekking ervan en ten laatste zes (6) maanden na de levering.

Herroeping

Ingeval van ‘verkoop op afstand’ zoals bedoeld in art. VI.47 en volgende van het Wetboek Economisch Recht heeft de koper gedurende veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de aankoop, het recht om van de aankoop af te zien. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper deze beslissing aan de Vlaamse Zwemfederatie meedelen op hogervermeld adres, samen met de terugzending van de artikelen waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend . Deze artikelen moeten ten laatste binnen de 14 dagen na de herroeping in hun oorspronkelijke staat en verpakking en voldoende gefrankeerd teruggestuurd worden. De verzendingskosten en retourkosten worden niet vergoed.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

  • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

Voor evenementen waarvoor ingeschreven werd via de website geldt deze herroepingstermijn zonder afbreuk te doen aan de specifieke annuleringsvoorwaarden voor evenementen zoals hierna bepaald onder ‘specifieke voorwaarden voor events’ .

Garantie

De consument beschikt over een wettelijke waarborg krachtens artikel 1649quater van het oud Burgerlijk Wetboek. Deze wettelijke garantie bedraagt twee jaar en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek veroorzaakt is door niet-conform gebruik.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de koper aan de verkoper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Intellectuele eigendom

De vzw Vlaamse Zwemfederatie blijft de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar website en al haar producten, alsook enig ander element waarop een intellectueel eigendomsrecht rust. Het is bovendien verboden om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de vzw Vlaamse Zwemfederatie, rechtstreeks dan wel via een derde, enig onderdeel van deze producten geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te verspreiden op eender welke drager (op papier of digitaal).

Specifieke voorwaarden voor events

Tickets

Tickets voor events worden aangeboden door de vzw Vlaamse Zwemfederatie. Een ticket geeft toegang voor slechts één persoon tot het evenement op de plaats, de datum en het uur, vermeld op het ticket.

Elk ticket heeft een unieke barcode die gescand wordt aan de ingang van het evenement. Het ticket is enkel geldig met een leesbare barcode of controlestrook en dient op verzoek te worden getoond.

De koper is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van dit ticket. Enkel die persoon die als eerste het originele ticket gebruikt, wordt tot het evenement toegelaten. Het heeft dus geen nut een ticket te kopiëren of eenzelfde ticket meerdere malen aan te bieden. De houder van een gekopieerd ticket zal bijgevolg de toegang tot het evenement worden geweigerd.

Namaak van een ticket is strafbaar en wordt juridisch vervolgd. Het is verboden een ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op welke wijze dan ook aan derden te verschaffen.

De organisatie en exploitant wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of bij een eventueel oneigenlijk gebruik van een ticket.

De houder van een ticket neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor dit ticket toegang verleent en ontslaat de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten.

Elke bezoeker dient zich te houden aan het reglement van de locatie/site/terrein en dient de aanwijzingen van de medewerkers en organisatie op te volgen. Bij het niet volgen van deze regels of aanwijzingen kan de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd.

Elk ticket geeft recht op een eenmalige toegang tot het evenement vermeld op het ticket. Bij het verlaten van het terrein moet u zich een nieuw ticket aanschaffen, tenzij anders vermeld door de organisator.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket.

De aankoop van een ticket is definitief en wordt onder geen beding terugbetaald door de organisator.

Attest van deelname

Een attest van deelname wordt enkel afgeleverd aan deelnemers die aanwezig zijn op het event. Deelnemers die achteraf een opname bekijken kunnen hiervoor geen attest van deelname bekomen.

Portretrecht

Schrijf je in voor een evenement van de vzw Vlaamse Zwemfederatie (of waaraan de vzw Vlaamse Zwemfederatie meewerkt), dan geef je toestemming dat er tijdens het evenement foto's en/of videobeelden genomen worden.

Van webinars kan eventueel een opname gemaakt worden om deelnemers in staat te stellen deze terug te bekijken. Dit zal steeds vooraf aangegeven worden, en bij het starten van de opname nogmaals vermeld worden. Het staat iedereen vrij microfoon en/of camera uit te schakelen. Indien het platform dit toelaat wordt enkel een opname gedaan van de persoon die de webinar geeft.

Als deelnemer verklaar je je akkoord dat de vzw Vlaamse Zwemfederatie deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals website (Facebook), tijdschriften en folders mag publiceren. Deze beelden mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden.

De Vlaamse Zwemfederatie zal deze ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit. Als je bezwaar maakt tegen een specifiek beeld, dan kan je dat melden via info@zwemfed.be en kan het beeld verwijderd worden.

Persoonsgegevens

De vzw Vlaamse Zwemfederatie bewaart en verwerkt de persoonsgegevens van de koper in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving, zoals nader omschreven in onze Privacyverklaring.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, en marketingdoeleinden (gerechtvaardigd belang). In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan u zich kosteloos verzetten tegen deze verwerking en hoeft daarvoor geen reden op te geven. We behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

Wijzigingen

De vzw Vlaamse Zwemfederatie kan deze Algemene Voorwaarden steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 12/12/2022.