Aanpassing verrekening lidgeld (recreatief) 

Daar we opgemerkt hebben dat redelijk wat van onze clubs met lessenreeksen werken, hebben we beslist om onze lidgelden (recreatieve leden) hieraan aan te passen. Dit wil zeggen dat de verrekening zal gebeuren per kwartaal.

Aanpassing lidgelden

Het bestuursorgaan en het management van zwemfed hebben - na intern beraad - geoordeeld dat het lidgeld 2023 dient te worden aangepast. Tevens werd beslist om aanpassingen van het lidgeld slechts één maal per Olympiade, dus om de vier jaar, te overwegen.

Redenen aanpassing lidgelden

De volgende overwegingen hebben het bestuursorgaan er toe gebracht om het lidgeld aan te passen:

 • De lidgelden zijn de laatste acht jaar niet aangepast (2014). Een aantal indexsprongen hebben de lonen van onze medewerkers merkelijk doen stijgen. Dit voornamelijk de laatste maanden en jaren. De verwachting is dat die tendens nog een aantal jaren zal aanhouden. Belangrijk om weten hierbij is dat, sinds de wetswijziging van 2016, de subsidiëring van de federaties enerzijds niet is gestegen en anderzijds de lonen van medewerkers niet langer gesubsidieerd worden;
 • De zwemfed wil investeren in onze sport en onze leden: We willen onze service aan de leden systematisch en permanent te verbeteren én dit zowel op administratief, als sportinhoudelijk vlak. Inzake de IT-ondersteuning (Assist) moeten er bijkomende inspanningen geleverd worden om onze administratieve dienstverlening te optimaliseren;
 • We willen onze sport in de verschillende disciplines attractief en “up tot date” maken. Zwemmen moet aantrekkelijk zijn en worden voor jong en oud, voor zowel wedstrijdsporter als recreant. Daarom willen we tegen 2024 een totaal nieuw sportmodel ontwikkeld hebben, gebaseerd op een aantal vernieuwde didactische programma’s en wedstrijdformules voor verschillende doelgroepen. Daarbij willen we maximaal rekening houden met de nieuwe maatschappelijke tendensen.
  Hiervoor zal er naast de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers ook financieel moeten geïnvesteerd worden.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij het nieuwe tarievensjabloon:

 • De lidgelden worden vastgelegd voor vier jaar (2023 - 2026 / 2027 - 2030, enz.);
 • De lidgelden gaan in per 1 januari;
 • Onderscheid tussen competitieleden en andere leden;
 • Zoveel mogelijk all-in tarieven voor één seizoen en geen extra kosten. We willen niet te veel differentiëren en over een zo transparant mogelijke kostenstructuur beschikken;
 • Het tarief voor volwassenen en jongeren is verschillend. De leeftijdslimiet valt samen met de leeftijd voor “masters”: 25 jaar.
 • Het individueel lidmaatschap bij de federatie dient voldoende hoog te zijn, zodat hier geen concurrentie kan ontstaan met het lidmaatschap bij de clubs;
 • Voor niet-sportende leden, meestal werkende leden zoals bestuurders, afgevaardigden en officials wordt het tarief zo laag mogelijk gehouden;

De andere kosten blijven deze cyclus stabiel:

 • boetes;
 • opleidingen;
 • TAK-cursussen;

Op lidgelden wordt ook geen BTW toegepast.

Overzichtstabel

2023-2026

Clubbijdrage (per stem)

 1. aangesloten club
 2. min. 250 leden
 3. min. 75 CV
 4. deelname aan officiële wedstrijden
 5. deelname aan Vl. of Belg, kamp en jeugdkamp in verschillende disciplines

110,00

Lidgeld (incl. verzekeringspremie)
 • Recreant/lid - 25j
 • Recreant/lid +25j (master)
 • Licentie zwemmen
 • Licentie waterpolo
 • Licentie artistiek zwemmen
 • Licentie schoonspringen
 • Licentie afgevaardigde/official
 • 9,00
 • 11,00
 • 38,00
 • 38,00
 • 38,00
 • 38,00
 • 20,00

Verrekening lidgelden per kwartaal per boekjaar

Per kwartaal (1, 2 en 3) bedraagt de aansluitingskost per lid:

 • €3 (- 25 jaar)
 • €3,66 (+ 25 jaar)

Het 4de kwartaal wordt niet aangerekend als je al lid bent in de 3 vorige kwartalen.

Start het lid pas in het 4de kwartaal, dan betaal je ook €3/€3,66

Licentiehouders/afgevaardigden

Hier blijft alles ongewijzigd.

Overzicht

vroegere situatie

(januari-december)

vanaf 2023

per kwartaal

per jaar

4 kwartalen in totaal

van januari - december

< 25 jaar

9,00 €

3,00 €

9,00 €

>= 25 jaar

11,00 €

3,66 €

11,00 €

licenties

38,00 €

zelfde behouden: eerste op 1 juli - saldo op 31 december

afgevaardigde

20,00 €